เราเห็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อทูตสวรรค์องค์

เราเห็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อทูตสวรรค์องค์

หนึ่งบอกกับมารีย์ตามที่บันทึกไว้ในลูกา 1:35 ว่า “‘พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนคุณ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกคลุมคุณ ดังนั้น ผู้บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดใหม่จะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้า”พระเยซูเองทรงยอมรับการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์อ่านจากอิสยาห์ 61:1— “พระวิญญาณของพระยาห์เวห์พระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปรักษา ใจแตกสลายประกาศอิสรภาพแก่เชลย และเปิดคุกแก่ผู้ถูกจองจำ”

ไม่นานก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขน พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก

ของพระองค์ว่า “เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านแล้วขณะที่อยู่กับท่าน แต่พระผู้ช่วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรา จะทรงสอนทุกสิ่งแก่ท่านและนำ เพื่อให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” (ยอห์น 14:25, 26)

เพียง 50 วันต่อมา พระสัญญาของพระคริสต์ที่ให้ไว้กับเหล่าสาวกก็สำเร็จตามที่บันทึกไว้ในกิจการ 2:1-4 “เมื่อวันเพ็นเทคอสต์มาถึงแล้ว พวกเขาทั้งหมดพร้อมใจกันอยู่ในที่เดียวกัน และทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากสวรรค์ ราวกับลมพายุพัดโหมกระหน่ำเต็มบ้านที่พวกเขานั่งอยู่ แล้วมีลิ้นแตกแยกเหมือนไฟปรากฏแก่พวกเขา และแต่ละคนก็นั่งทับพวกเขา และพวกเขาทุกคนก็เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . “

ต่อมาในกิจการ 10:38 เราได้ยินเปโตรเทศนากับครอบครัวของโครเนลิอัส นายร้อยชาวโรมัน โดยบอกพวกเขาว่า “วิธีที่พระเจ้าเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดช . “

ในโรม 5:5 เราแน่ใจได้ว่า “บัดนี้ความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทานแก่เรา”

ผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนจะต้องรับบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยการยอมจำนนต่อพระองค์อย่างเต็มที่ ยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงนี้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในกาลาเทีย 5 ซึ่งเราได้รับการกระตุ้นในข้อ 16 ให้ “ดำเนินตามพระวิญญาณ และท่านจะไม่สนองตัณหาของเนื้อหนัง” จากนั้นเปาโลจึงเปรียบเทียบการทำงานของเนื้อหนังกับผลของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือ “ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้น ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยน การควบคุมตนเอง” (ข้อ 22)

เพื่อน ๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าสถิตกับเรา พระองค์ถูกส่งมาเพื่อสอน นำทาง ปลอบโยน หนุนใจ และเปลี่ยนแปลงเรา เรามีสิทธิ์พิเศษอย่างยิ่งในการรับของขวัญที่น่าอัศจรรย์นี้ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกเป็นของเรา พระเจ้าจะไม่บังคับใคร อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเตือนเราเกี่ยวกับผลของการต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในมัทธิว 12:31, 32 เราอ่านว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า บาปและการดูหมิ่นทุกอย่างจะได้รับการอภัยแก่มนุษย์ แต่การดูหมิ่นพระวิญญาณจะไม่ได้รับการอภัย ผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์สักคำ จะได้รับการอภัยโทษแก่ผู้นั้น แต่ผู้ใดกล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้นั้นจะไม่ได้รับการอภัยไม่ว่าในยุคนี้หรือยุคหน้า”

บาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้ – เป็นไปได้อย่างไร? เป็นเพราะโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเสด็จมาหาเรา ทำให้เรามีความผิดบาป และเปลี่ยนแปลงเรา ถ้าเราปิดพระองค์ แสดงว่าเราเลือกที่จะตัดขาดการติดต่อกับพระเจ้า ใจสลายเป็นสถานการณ์เช่นนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญมากสำหรับเราที่จะฟังการเรียกร้องที่ให้ไว้ในสดุดี 95 และย้ำในฮีบรู 4:7: “วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ ก็อย่าใจแข็งกระด้าง” เพื่อน ๆ ฉันขอเชิญคุณรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมนี้วันนี้!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันแนะนำให้คุณไปที่  adventist.org/holy-spirit

ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับของประทานอันน่าอัศจรรย์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เราอธิษฐานด้วยกัน พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกันอย่างงดงาม ขอบคุณที่สร้างโลกใบนี้ ขอบคุณที่สร้างเราขึ้นมา ขอบคุณที่นึกถึงแผนแห่งความรอดตั้งแต่ก่อนสร้างโลกด้วยซ้ำ ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตัดสินเรา สอนเรา เพื่อช่วยเราในการทำงานเพื่อคุณโดยการเสริมกำลังเรา ตอนนี้พระเจ้า เราขอให้พระองค์เติมเต็มชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราอธิษฐานเผื่อฝนปลายฤดูแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่องานของพระเจ้าจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและจากนั้นพระเยซูจะเสด็จมา ขอบคุณที่รับฟังเรา เราขอในนามพระเยซู อาเมน

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง แตกง่าย